Charris
English

V Bienal de Pintura de Pamplona

1995

Pamplona