Charris
English

XX Premio Bancaixa

1993

Valencia.